Today is 29 May, 2022 03:22 

ประเภทเว็บไซต์ : หน่วยงาน

#  Website  URL  Sum Count
1  คณะมนุษยศาสตร์ (hu)   hu.swu.ac.th  268,931   
2  คณะวิทยาศาสตร์ (sci57)   science.swu.ac.th  301,493   
3  สำนักงานอธิการบดี (president)   president.swu.ac.th  201,563   
4  ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี (edservice)   president.swu.ac.th/edservice  247,572   
5  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยภาษาอังกฤษ (wwwen)   www.swu.ac.th/en  81,987   
6  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี : คอมพิวเตอร์ - โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) (satitcom)   satitcom.swu.ac.th/  189,508   
7  สำนักคอมพิวเตอร์ (swucc)   cc.swu.ac.th  216,337   
8  สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ (ilc)   ilc.swu.ac.th  38,413   
9  มหาวิทยาลัยภาษาอังกฤษ (wwwen)   www.swu.ac.th/en  258,345   
10  ศูนย์บริหารกิจการหอพัก  (dorm)   dorm.swu.ac.th  108,266   
11  Cyber Education Center (cec)   cec.cc.swu.ac.th  8,886   
12  ฝ่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์ (noc)   noc.cc.swu.ac.th  2,661   
13  ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (math)   math.science.swu.ac.th  51,020   
14  ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (home)   home.science.swu.ac.th  82,244   
15  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ (bio)   bio.science.swu.ac.th  16,421   
16  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ (chem)   chem.science.swu.ac.th  1   
17  ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ (physics)   physics.science.swu.ac.th  24,188   
18  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ (gsc)   gsc.science.swu.ac.th  9,754   
19  สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ (offsci)   office.science.swu.ac.th  4,966   
20  ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี (plan)   planning.oop.swu.ac.th  18,440   
21  ส่วนบริหารข้อมูลทรัพยากร สำนักงานอธิการบดี (erp)   erp.oop.swu.ac.th  93,921   
22  ส่วนบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี (general)   general.oop.swu.ac.th  17,903   
23  ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี (personnel)   personnel.oop.swu.ac.th  54,768   
24  ส่วนพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี (phydo)   phydo.op.swu.ac.th  34,045   
25  สำนักคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษ (swuccen)   cc.swu.ac.th/en  2,422   
26  วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  (bodhi)   bodhi.swu.ac.th  3   
27  งานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย (qa)   qa.swu.ac.th  90,967   
28  โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (mba)   mba.swu.ac.th  431,951   
29  หลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจศึกษา (bed)   bed.swu.ac.th  555   
30  คณะกายภาพบำบัด (healthsci)   healthsci.swu.ac.th  2   
31  ภาควิชาบริหารธุรกิจ (dba)   soc.swu.ac.th/dba  8   
32  ส่วนพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี (dbts)   dbts.swu.ac.th  66,380   
33  สำนักหอสมุดกลาง (lib)   lib.swu.ac.th  6,598,494   

ย้อนกลับไ ปก่อนหน้า