Today is 13 November, 2018 03:22 

ประเภทเว็บไซต์ : หน่วยงาน

#  Website  URL  Sum Count
1  คณะมนุษยศาสตร์ (hu)   hu.swu.ac.th  268,927   
2  คณะวิทยาศาสตร์ (sci57)   science.swu.ac.th  204,512   
3  สำนักงานอธิการบดี (president)   president.swu.ac.th  201,505   
4  ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี (edservice)   president.swu.ac.th/edservice  247,507   
5  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยภาษาอังกฤษ (wwwen)   www.swu.ac.th/en  81,938   
6  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี : คอมพิวเตอร์ - โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) (satitcom)   satitcom.swu.ac.th/  189,449   
7  สำนักคอมพิวเตอร์ (swucc)   cc.swu.ac.th  206,812   
8  สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ (ilc)   ilc.swu.ac.th  38,351   
9  มหาวิทยาลัยภาษาอังกฤษ (wwwen)   www.swu.ac.th/en  239,710   
10  ศูนย์บริหารกิจการหอพัก  (dorm)   dorm.swu.ac.th  108,254   
11  Cyber Education Center (cec)   cec.cc.swu.ac.th  8,205   
12  ฝ่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์ (noc)   noc.cc.swu.ac.th  2,661   
13  ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (math)   math.science.swu.ac.th  23,963   
14  ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (home)   home.science.swu.ac.th  41,815   
15  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ (bio)   bio.science.swu.ac.th  16,403   
16  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ (chem)   chem.science.swu.ac.th  1   
17  ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ (physics)   physics.science.swu.ac.th  12,148   
18  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ (gsc)   gsc.science.swu.ac.th  9,676   
19  สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ (offsci)   office.science.swu.ac.th  2,423   
20  ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี (plan)   planning.oop.swu.ac.th  10,760   
21  ส่วนบริหารข้อมูลทรัพยากร สำนักงานอธิการบดี (erp)   erp.oop.swu.ac.th  7,534   
22  ส่วนบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี (general)   general.oop.swu.ac.th  10,700   
23  ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี (personnel)   personnel.oop.swu.ac.th  41,107   
24  ส่วนพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี (phydo)   phydo.op.swu.ac.th  4,905   
25  สำนักคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษ (swuccen)   cc.swu.ac.th/en  2,403   
26  วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  (bodhi)   bodhi.swu.ac.th  3   
27  งานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย (qa)   qa.swu.ac.th  90,955   
28  โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (mba)   mba.swu.ac.th  431,905   
29  หลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจศึกษา (bed)   bed.swu.ac.th  555   
30  คณะกายภาพบำบัด (healthsci)   healthsci.swu.ac.th  2   
31  ภาควิชาบริหารธุรกิจ (dba)   soc.swu.ac.th/dba  8   
32  ส่วนพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี (dbts)   dbts.swu.ac.th  66,280   
33  สำนักหอสมุดกลาง (lib)   lib.swu.ac.th  6,598,246   

ย้อนกลับไ ปก่อนหน้า