Today is 26 May, 2018 03:12 

ประเภทเว็บไซต์ : หน่วยงาน

#  Website  URL  Sum Count
1  คณะมนุษยศาสตร์ (hu)   hu.swu.ac.th  268,927   
2  คณะวิทยาศาสตร์ (sci57)   science.swu.ac.th  182,757   
3  สำนักงานอธิการบดี (president)   president.swu.ac.th  201,496   
4  ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี (edservice)   president.swu.ac.th/edservice  247,497   
5  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยภาษาอังกฤษ (wwwen)   www.swu.ac.th/en  81,929   
6  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี : คอมพิวเตอร์ - โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) (satitcom)   satitcom.swu.ac.th/  189,439   
7  สำนักคอมพิวเตอร์ (swucc)   cc.swu.ac.th  203,890   
8  สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ (ilc)   ilc.swu.ac.th  38,243   
9  มหาวิทยาลัยภาษาอังกฤษ (wwwen)   www.swu.ac.th/en  238,422   
10  ศูนย์บริหารกิจการหอพัก  (dorm)   dorm.swu.ac.th  108,254   
11  Cyber Education Center (cec)   cec.cc.swu.ac.th  7,987   
12  ฝ่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์ (noc)   noc.cc.swu.ac.th  2,661   
13  ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (math)   math.science.swu.ac.th  20,350   
14  ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (home)   home.science.swu.ac.th  36,165   
15  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ (bio)   bio.science.swu.ac.th  16,392   
16  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ (chem)   chem.science.swu.ac.th  1   
17  ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ (physics)   physics.science.swu.ac.th  9,914   
18  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ (gsc)   gsc.science.swu.ac.th  9,561   
19  สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ (offsci)   office.science.swu.ac.th  2,180   
20  ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี (plan)   planning.oop.swu.ac.th  9,277   
21  ส่วนบริหารข้อมูลทรัพยากร สำนักงานอธิการบดี (erp)   erp.oop.swu.ac.th  3,142   
22  ส่วนบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี (general)   general.oop.swu.ac.th  8,259   
23  ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี (personnel)   personnel.oop.swu.ac.th  26,121   
24  ส่วนพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี (phydo)   phydo.op.swu.ac.th  279   
25  สำนักคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษ (swuccen)   cc.swu.ac.th/en  2,402   
26  วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  (bodhi)   bodhi.swu.ac.th  3   
27  งานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย (qa)   qa.swu.ac.th  90,955   
28  โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (mba)   mba.swu.ac.th  431,897   
29  หลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจศึกษา (bed)   bed.swu.ac.th  555   
30  คณะกายภาพบำบัด (healthsci)   healthsci.swu.ac.th  2   
31  ภาควิชาบริหารธุรกิจ (dba)   soc.swu.ac.th/dba  8   
32  ส่วนพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี (dbts)   dbts.swu.ac.th  66,232   
33  สำนักหอสมุดกลาง (lib)   lib.swu.ac.th  6,598,122   

ย้อนกลับไ ปก่อนหน้า