Today is 22 January, 2019 13:36 

ประเภทเว็บไซต์ : หน่วยงาน

#  Website  URL  Sum Count
1  คณะมนุษยศาสตร์ (hu)   hu.swu.ac.th  268,927   
2  คณะวิทยาศาสตร์ (sci57)   science.swu.ac.th  211,987   
3  สำนักงานอธิการบดี (president)   president.swu.ac.th  201,511   
4  ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี (edservice)   president.swu.ac.th/edservice  247,513   
5  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยภาษาอังกฤษ (wwwen)   www.swu.ac.th/en  81,944   
6  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี : คอมพิวเตอร์ - โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) (satitcom)   satitcom.swu.ac.th/  189,452   
7  สำนักคอมพิวเตอร์ (swucc)   cc.swu.ac.th  207,674   
8  สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ (ilc)   ilc.swu.ac.th  38,363   
9  มหาวิทยาลัยภาษาอังกฤษ (wwwen)   www.swu.ac.th/en  240,432   
10  ศูนย์บริหารกิจการหอพัก  (dorm)   dorm.swu.ac.th  108,254   
11  Cyber Education Center (cec)   cec.cc.swu.ac.th  8,294   
12  ฝ่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์ (noc)   noc.cc.swu.ac.th  2,661   
13  ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (math)   math.science.swu.ac.th  25,351   
14  ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (home)   home.science.swu.ac.th  44,300   
15  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ (bio)   bio.science.swu.ac.th  16,406   
16  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ (chem)   chem.science.swu.ac.th  1   
17  ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ (physics)   physics.science.swu.ac.th  12,880   
18  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ (gsc)   gsc.science.swu.ac.th  9,687   
19  สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ (offsci)   office.science.swu.ac.th  2,529   
20  ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี (plan)   planning.oop.swu.ac.th  11,111   
21  ส่วนบริหารข้อมูลทรัพยากร สำนักงานอธิการบดี (erp)   erp.oop.swu.ac.th  9,042   
22  ส่วนบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี (general)   general.oop.swu.ac.th  11,535   
23  ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี (personnel)   personnel.oop.swu.ac.th  45,308   
24  ส่วนพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี (phydo)   phydo.op.swu.ac.th  6,633   
25  สำนักคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษ (swuccen)   cc.swu.ac.th/en  2,404   
26  วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  (bodhi)   bodhi.swu.ac.th  3   
27  งานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย (qa)   qa.swu.ac.th  90,955   
28  โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (mba)   mba.swu.ac.th  431,911   
29  หลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจศึกษา (bed)   bed.swu.ac.th  555   
30  คณะกายภาพบำบัด (healthsci)   healthsci.swu.ac.th  2   
31  ภาควิชาบริหารธุรกิจ (dba)   soc.swu.ac.th/dba  8   
32  ส่วนพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี (dbts)   dbts.swu.ac.th  66,309   
33  สำนักหอสมุดกลาง (lib)   lib.swu.ac.th  6,598,280   

ย้อนกลับไ ปก่อนหน้า