Today is 26 March, 2019 07:17 

ประเภทเว็บไซต์ : หน่วยงาน

#  Website  URL  Sum Count
1  คณะมนุษยศาสตร์ (hu)   hu.swu.ac.th  268,929   
2  คณะวิทยาศาสตร์ (sci57)   science.swu.ac.th  219,236   
3  สำนักงานอธิการบดี (president)   president.swu.ac.th  201,514   
4  ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี (edservice)   president.swu.ac.th/edservice  247,521   
5  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยภาษาอังกฤษ (wwwen)   www.swu.ac.th/en  81,949   
6  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี : คอมพิวเตอร์ - โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) (satitcom)   satitcom.swu.ac.th/  189,459   
7  สำนักคอมพิวเตอร์ (swucc)   cc.swu.ac.th  209,054   
8  สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ (ilc)   ilc.swu.ac.th  38,373   
9  มหาวิทยาลัยภาษาอังกฤษ (wwwen)   www.swu.ac.th/en  240,994   
10  ศูนย์บริหารกิจการหอพัก  (dorm)   dorm.swu.ac.th  108,254   
11  Cyber Education Center (cec)   cec.cc.swu.ac.th  8,357   
12  ฝ่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักคอมพิวเตอร์ (noc)   noc.cc.swu.ac.th  2,661   
13  ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (math)   math.science.swu.ac.th  26,504   
14  ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (home)   home.science.swu.ac.th  46,730   
15  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ (bio)   bio.science.swu.ac.th  16,412   
16  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ (chem)   chem.science.swu.ac.th  1   
17  ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ (physics)   physics.science.swu.ac.th  13,454   
18  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ (gsc)   gsc.science.swu.ac.th  9,695   
19  สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ (offsci)   office.science.swu.ac.th  2,648   
20  ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี (plan)   planning.oop.swu.ac.th  11,581   
21  ส่วนบริหารข้อมูลทรัพยากร สำนักงานอธิการบดี (erp)   erp.oop.swu.ac.th  10,902   
22  ส่วนบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี (general)   general.oop.swu.ac.th  12,360   
23  ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี (personnel)   personnel.oop.swu.ac.th  49,376   
24  ส่วนพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี (phydo)   phydo.op.swu.ac.th  8,122   
25  สำนักคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษ (swuccen)   cc.swu.ac.th/en  2,406   
26  วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  (bodhi)   bodhi.swu.ac.th  3   
27  งานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย (qa)   qa.swu.ac.th  90,955   
28  โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (mba)   mba.swu.ac.th  431,914   
29  หลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจศึกษา (bed)   bed.swu.ac.th  555   
30  คณะกายภาพบำบัด (healthsci)   healthsci.swu.ac.th  2   
31  ภาควิชาบริหารธุรกิจ (dba)   soc.swu.ac.th/dba  8   
32  ส่วนพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี (dbts)   dbts.swu.ac.th  66,333   
33  สำนักหอสมุดกลาง (lib)   lib.swu.ac.th  6,598,306   

ย้อนกลับไ ปก่อนหน้า