Today is 29 May, 2022 03:23 

ประเภทเว็บไซต์ : ระบบ IT Services

#  Website  URL  Sum Count
1  ระบบงานรับนิสิตใหม่ (admission)   admission.swu.ac.th  15,865,268   
2  ระบบลงทะเบียนนิสิต (supreme)   supreme.swu.ac.th  17,902,804   
3  ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (emt)   emeeting.swu.ac.th  314,234   
4  ระบบกองทุนกู้ยืม (loan)   supreme.swu.ac.th/loan  808,807   
5  ระบบงานปริญญานิพนธ์ (thesis)   supreme.swu.ac.th/thesis  136,900   
6  ศิษย์เก่าสัมพันธ์ (alumni)   alumni.swu.ac.th  156,072   
7  ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (huris)   huris.swu.ac.th  923,929   
8  ระบบบัญชีเงินเดือน (ps)   ccapp.swu.ac.th/app/ps/  336,133   
9  รับรายงานตัวนิสิตใหม่ (istart)   istart.swu.ac.th  443,560   
10  ระบบแบบสำรวจความพึงพอใจ (esurvey)   esurvey.swu.ac.th  167,945   
11  Course Syllabus (syllabus)   syllabus.swu.ac.th  348,852   
12  e-Learning Courseware มนุษยศาสตร์ปริทัศน์ (cw_hu)   cybered.swu.ac.th/Project/2552/13/2/index.html  900   
13  ระบบบริหารการขนส่งและความปลอดภัย (traff)   transys.swu.ac.th  51,503   
14  ระบบบริหารจัดการสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม (admin)   acs.swu.ac.th  23,425   
15  บริหารงานโครงการ (project)   project.swu.ac.th  498   
16  ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ (kpi)   kpi.swu.ac.th  1,935   
17  ระบบรับสมัครเข้าอบรมออนไลน์ (train)   train.swu.ac.th  45,820   
18  ระบบติดตามยุทธศาสตร์ SWU-SAP (sap)   sap.swu.ac.th  1,012   
19  SWU e-Document (edoc)   edocument.swu.ac.th  190,320   
20  InfoServices (info)   infoservice.swu.ac.th  39,971   
21  สถิติเว็บไซต์ มศว (counter)   counter.swu.ac.th  823,460   
22  ระบบสนับสนุนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานอุมศึกษา SWU-TQF (tqf)   tqf.swu.ac.th  97,238   
23  ระบบขึ้นทะเบียนเว็บเซอร์วิส  (wsr)   webservice.swu.ac.th/WebServiceRegister  1,819   
24  ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (eform)   eform.swu.ac.th  34,517   

ย้อนกลับไ ปก่อนหน้า