Today is 26 March, 2019 07:17 

ประเภทเว็บไซต์ : ระบบ IT Services

#  Website  URL  Sum Count
1  ระบบงานรับนิสิตใหม่ (admission)   admission.swu.ac.th  15,864,978   
2  ระบบลงทะเบียนนิสิต (supreme)   supreme.swu.ac.th  16,740,010   
3  ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (emt)   emeeting.swu.ac.th  314,138   
4  ระบบกองทุนกู้ยืม (loan)   supreme.swu.ac.th/loan  764,151   
5  ระบบงานปริญญานิพนธ์ (thesis)   supreme.swu.ac.th/thesis  132,813   
6  ศิษย์เก่าสัมพันธ์ (alumni)   alumni.swu.ac.th  155,595   
7  ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (huris)   huris.swu.ac.th  923,778   
8  ระบบบัญชีเงินเดือน (ps)   ccapp.swu.ac.th/app/ps/  334,158   
9  รับรายงานตัวนิสิตใหม่ (istart)   istart.swu.ac.th  443,505   
10  ระบบแบบสำรวจความพึงพอใจ (esurvey)   esurvey.swu.ac.th  164,838   
11  Course Syllabus (syllabus)   syllabus.swu.ac.th  328,799   
12  e-Learning Courseware มนุษยศาสตร์ปริทัศน์ (cw_hu)   cybered.swu.ac.th/Project/2552/13/2/index.html  888   
13  ระบบบริหารการขนส่งและความปลอดภัย (traff)   transys.swu.ac.th  40,406   
14  ระบบบริหารจัดการสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม (admin)   acs.swu.ac.th  22,742   
15  บริหารงานโครงการ (project)   project.swu.ac.th  498   
16  ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ (kpi)   kpi.swu.ac.th  1,642   
17  ระบบรับสมัครเข้าอบรมออนไลน์ (train)   train.swu.ac.th  45,812   
18  ระบบติดตามยุทธศาสตร์ SWU-SAP (sap)   sap.swu.ac.th  1,007   
19  SWU e-Document (edoc)   edocument.swu.ac.th  188,747   
20  InfoServices (info)   infoservice.swu.ac.th  39,734   
21  สถิติเว็บไซต์ มศว (counter)   counter.swu.ac.th  823,368   
22  ระบบสนับสนุนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานอุมศึกษา SWU-TQF (tqf)   tqf.swu.ac.th  96,903   
23  ระบบขึ้นทะเบียนเว็บเซอร์วิส  (wsr)   webservice.swu.ac.th/WebServiceRegister  1,503   
24  ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (eform)   eform.swu.ac.th  34,481   

ย้อนกลับไ ปก่อนหน้า