Today is 26 May, 2018 03:11 

ประเภทเว็บไซต์ : ระบบ IT Services

#  Website  URL  Sum Count
1  ระบบงานรับนิสิตใหม่ (admission)   admission.swu.ac.th  15,864,338   
2  ระบบลงทะเบียนนิสิต (supreme)   supreme.swu.ac.th  15,036,937   
3  ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (emt)   emeeting.swu.ac.th  314,069   
4  ระบบกองทุนกู้ยืม (loan)   supreme.swu.ac.th/loan  695,082   
5  ระบบงานปริญญานิพนธ์ (thesis)   supreme.swu.ac.th/thesis  123,952   
6  ศิษย์เก่าสัมพันธ์ (alumni)   alumni.swu.ac.th  147,193   
7  ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (huris)   huris.swu.ac.th  923,747   
8  ระบบบัญชีเงินเดือน (ps)   ccapp.swu.ac.th/app/ps/  329,277   
9  รับรายงานตัวนิสิตใหม่ (istart)   istart.swu.ac.th  443,468   
10  ระบบแบบสำรวจความพึงพอใจ (esurvey)   esurvey.swu.ac.th  162,903   
11  Course Syllabus (syllabus)   syllabus.swu.ac.th  320,240   
12  e-Learning Courseware มนุษยศาสตร์ปริทัศน์ (cw_hu)   cybered.swu.ac.th/Project/2552/13/2/index.html  888   
13  ระบบบริหารการขนส่งและความปลอดภัย (traff)   transys.swu.ac.th  36,413   
14  ระบบบริหารจัดการสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม (admin)   acs.swu.ac.th  22,620   
15  บริหารงานโครงการ (project)   project.swu.ac.th  498   
16  ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ (kpi)   kpi.swu.ac.th  1,537   
17  ระบบรับสมัครเข้าอบรมออนไลน์ (train)   train.swu.ac.th  45,812   
18  ระบบติดตามยุทธศาสตร์ SWU-SAP (sap)   sap.swu.ac.th  1,004   
19  SWU e-Document (edoc)   edocument.swu.ac.th  188,671   
20  InfoServices (info)   infoservice.swu.ac.th  39,682   
21  สถิติเว็บไซต์ มศว (counter)   counter.swu.ac.th  823,333   
22  ระบบสนับสนุนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานอุมศึกษา SWU-TQF (tqf)   tqf.swu.ac.th  96,794   
23  ระบบขึ้นทะเบียนเว็บเซอร์วิส  (wsr)   webservice.swu.ac.th/WebServiceRegister  1,348   
24  ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (eform)   eform.swu.ac.th  34,114   

ย้อนกลับไ ปก่อนหน้า